Beleid

Beleidsregels en overige informatie

Onderstaand korte samenvattingen aangaande ons beleid kinderopvang. Onder elke samenvatting vindt u een link naar het volledige document.

kinderopvang beleid

Pedagogisch beleid

Lucy’s Kinderdagsalon is een kleinschalig en gezellig kinderdagverblijf met 2  horizontale groepen. Gelegen in het centrum van Zaandam met een grote buitenruimte waar kinderen zich vrij in kunnen bewegen en op gaan in hun spel.

In dit werkplan willen we laten zien hoe wij het pedagogisch beleid terug laten komen in ons dagelijks werk. Ouders kunnen lezen hoe bij ons een dag eruit ziet en wat de kinderen allemaal beleven.

Voor de pedagogisch medewerkers van Lucy’s kinderdagsalon is het werkplan een leidraad op de werkvloer. Voor invalkrachten en stagiaires is het een goede manier om onze kinderdagsalon en werkwijze goed te leren kennen.

Dit werkplan geldt als een levendige leidraad voor het pedagogisch denken en doen op Lucy’s kinderdagsalon.

Bekijk en/of download hier het complete document: Pedagogisch Beleid KDV

info voor ouders

Een oudercommissie komt meerdere keren per jaar samen en werkt volgens de geldende huishoudelijke en medezeggenschaps-reglementen.

Kwaliteit

Goede kinderopvang is een plek waar uw kind zich thuis voelt, en waar u uw kind met een gerust hart achter laat. Er zijn voldoende vaste pedagogische medewerkers die uw kind liefdevol opvangen. Zij zullen met behulp van diverse activiteiten uw kind uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is veilig, hygiënisch en er hangt een goede sfeer. Kwaliteit komt bij Lucy’s Kinderdagsalon tot uiting in de warm uitstralende inrichting, speelgoed, gezond eten en liefdevolle professionele pedagogische medewerkers. Kwaliteit vinden wij bij Lucy’s zeer belangrijk. Daarom streven wij ernaar om optimaal te voldoen aan alle gestelde regels en normen.

 

Inspectierapport GGD Zaanstreek Waterland

Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) is een onderzoek voor registratie uitgevoerd bij Lucy’s Kinderdagsalon aan de Klaas Katerstraat 2 te Zaandam. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op dit kinderdagverblijf van toepassing zijn, en voor aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht.

U kunt de inspectierapporten van de GGD hieronder inzien.

Definitief rapport Locatie Klaas Katerstraat

Definitief rapport Locatie Sint Cathrijnestraat

Definitief rapport Locatie Sint Cathrijnestraat (Groep 4)

Beleid 1

Klachten

Wij doen er alles aan om de opvang van uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. Bent u toch ontevreden of heeft u zelfs een klacht dan moet u daar zeker niet mee rond blijven lopen maar stappen ondernemen. Spreekt u ons dus alstublieft aan als u niet helemaal tevreden bent. Vertel ons uw klacht zodat we een oplossing kunnen zoeken.

Lucy’s kinderdagsalon is bovendien aangesloten bij ‘De geschillencommisie‘. Hier kunt u terecht met uw klacht, als wij er onverhoopt samen toch niet uit zijn gekomen.
De geschillencommissie is een externe, onafhankelijke organisatie waar u uw klacht kunt indienen en dit hoeft u ons niet te melden! Maar probeert u het eerst met ons intern op te lossen. Het moet wel heel gek lopen willen wij er samen niet uit komen.

Bekijk en/of download hier het complete document: Procedure

De oudercommissie

  • Overlegt met de directie
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie.
  • Bevordert een goede en heldere informatie aan ouders
  • Onderhoudt contacten met andere ouders.
  • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld:
  • Door ouderavonden mee te helpen organiseren of activiteten te organiseren.
  • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

De Geschillencommissie

Bordewijklaan 46
2591XR Den Haag
070 – 310 53 10

Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden kunt u hier inzien