Privacybeleid

Lucy’s Kinderdagsalon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Lucy’s Kinderdagsalon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Lucy’s Kinderdagsalon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van kinderen, ouders/verzorgers

Persoonsgegevens van kinderen, ouders/verzorgers worden door Lucy’s Kinderdagsalon verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De plaatsingsovereenkomst met handtekening op papier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lucy’s Kinderdagsalon de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboorteland;
 • Geboorte datum;
 • BSN;
 • Kopie identiteitskaart/paspoort of zorgpas;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Beroep;
 • Adres, postcode en woonplaats;

Uw persoonsgegevens worden door Lucy’s Kinderdagsalon opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
  voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Lucy’s Kinderdagsalon verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lucy’s Kinderdagsalon de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat;
 • Geboortedatum;
 • Geboorte plaats;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie identiteitskaart/paspoort;
 • BSN;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Lucy’s Kinderdagsalon opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
  voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens geïnteresseerde worden door Lucy’s Kinderdagsalon verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van geringe contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming;
 • Informatieboekje en/of afgifte geboortekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lucy’s Kinderdagsalon de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres. (alleen als de geïnteresseerde contact maakt via mail)

Uw persoonsgegevens worden door Lucy’s Kinderdagsalon opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
  voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en stagiaires
(sollicitanten)

Persoonsgegevens van medewerkers en stagiaires (sollicitanten) worden door Lucy’s Kinderdagsalon
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Uitvoering geven aan de praktijkovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • De praktijkovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lucy’s Kinderdagsalon de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat;
 • Geboortedatum;
 • Geboorte plaats;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie identiteitskaart/paspoort;
 • BSN;
 • Bankgegevens;
 • VOG;
 • Diploma en Certificaten;
 • Curriculum vitae.

Uw persoonsgegevens worden door Lucy’s Kinderdagsalon opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
  administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Lucy’s Kinderdagsalon verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lucy’s Kinderdagsalon de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat;
 • Geboortedatum;
 • Geboorte plaats;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Kopie identiteitskaart/paspoort;
 • BSN;
 • VOG;
 • Diploma en Certificaten;
 • Curriculum vitae;

Uw persoonsgegevens worden door Lucy’s Kinderdagsalon opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Lucy’s Kinderdagsalon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Lucy’s Kinderdagsalon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Opmerkingen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens

Lucy’s Kinderdagsalon

Klaas Katerstraat 2
1501 PP
Zaandam
075-7711789
Info@kinderdagsalon.nl